Полезно

Incoterms 2000

Incoterms2000Предназначението на INCOTERMS е да предостави комплект от международни правила за тълкуване на най-широко използваните търговски термини в областта на външната търговия. По този начин могат да се избегнат или в краен случай в значителна степен да се ограничи неопределеността в различните интерпретации на такива термини в различните страни Областта на действие на INCOTERMS е ограничена до въпросите, свързани с правата и задълженията на страните по договора за покупко-продажба по отношение на доставката на продадената стока.

В INCOTERMS 2000 термините са групирани в четири съществено различни категории: Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (първата буква на съкращението е „E” - термин EXW). Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (първата буква на съкращението е „F” - термините FCA, FAS и FOB). Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (първата буква на съкращението е „С” - термините CFR, CIF, CPT и CIP).

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (първата буква на съкращението е „D” - термините DAF, DES, DEQ, DDU и DDP). Термините за търговия имат следните значения:

EXW

Ex Works » ФРАНКО ЗАВОДА
Терминът „Франко заводa” означава, че продавачът е изпълнил задължението си по доставката, когато той е предоставил стоките в разпореждане на купувача в своето предприятие или друго уречено място (т.е. в завод, фабрика, склад, и т.н.), не е извършено митническото изчистване за износ и не е задължен за натоварването им на превозно средство. Даденият термин предполага минимум задължения за продавача. Купувачът трябва да поеме всички разходи и рискове във връзка с превозването на стоките от предприятието на продавача до местоназначението им. Обаче, ако страните пожелаят продавачът да поеме задължението с натоварването на стоките за изпращане/експедиция и да поеме всички разходи и рискове за такова товарене, това трябва ясно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба. Този термин не може да се прилага, когато купувачът не е в състояние да изпълни пряко или косвено експортните/износните формалности. В такива случаи трябва да бъде използван терминът FCA, при положение, че продавачът се съгласи да поеме разходите и риска по натоварването.

FCA

Free Carrier » ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА
Терминът „Франко превозвача” означава, че продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача при уговорено място и преминали митническо изчистване за износ. Трябва да се отбележи, че изборът на мястото на доставка има значение за задълженията по натоварването и разтоварването на стоките при това място. Ако доставката става в помещенията на продавача, продавачът е отговорен за натоварването. Ако доставката става в някое друго място, продавачът не е отговорен за разтоварване. Даденият термин може да се използва при превоз с обикновен вид транспорт, включително и при смесени превози. Под думата „превозвач” се разбира всяко лице, което на основанието на договор за превоз, се задължава да осъществява или организира превоза на стоката по железопътен, автомобилен, въздушен, морски и вътрешно-воден транспорт или комбинация от тези видове транспорт. Ако купувачът повери на друго лице, не явяващо се като превозвач, да приеме стоката, то се счита, че продавачът е изпълнил своите задължения по доставката на стоката от момента на предаването й на даденото лице.

FAS

Free Alongside Ship » ФРАНКО ПРОТЕЖЕНИЕ НА КОРАБА
Терминът „Франко протежение на кораба” означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване. Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача. При условията FAS на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорт/износ. Ако страните пожелаят купувачът да поеме върху себе си задължението за митническо изчистване на стоката за износ, то това трябва точно да бъде отбелязано и уговорено в съответното допълнение към договора за покупко-продажба. Даденият термин може да се прилага само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

FOB

Free On Board » ФРАНКО БОРД
Терминът „Франко борд” означава, че продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване. Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача. При условията на термина FOB на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износа. Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътреѿно-воден транспорт. Ако страните нямат намерение да доставят стоката през борда на съда/кораба, следва да приложат термин FCA.

CFR

Cost and Freight » СТОЙНОСТ и НАВЛО
Терминът „Стойност и навло” означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в договореното разтоварно пристанище на местоназначението. Продавачът е длъжен да заплати разходите и навлото, необходими за доставката на стоката в уговореното пристанище на местоназначението, но рискът от загуба и повреди на стоката, а също и обичайните допълнителни разходи, възникващи след разтоварване на стоката, преминават от продавача върху купувача. При условията на термина CFR на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорта/износа. Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътреѿно-воден транспорт. Ако страните нямат намерение да доставят стоките през/над борда на кораба, следва да приложат термина CPT.

CIF

Cost, Insurance and Freight » СТОЙНОСТ, ЗАСТРАХОВКА и НАВЛО
Терминът „Стойност, застраховка и навло” означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача. При условието на термина CIF, обаче, на продавача се възлага също задължението по придобиването на морска застраховка в полза на купувача срещу рискове от загуби и повреди на стоката по време на превоза. Следователно, продавачът е задължен за сключи договор за застраховка и да заплати застрахователните вноски. Получателят е длъжен да вземе впредвид, че съгласно условията на термина CIF, от продавача се изисква застрахователно осигуряване само с минимално покритие. Ако купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той би трябвало изрично да се договори с продавача за това или сам да предприеме мерки за сключване на допълнителна застраховка. Терминът СIF изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ. Този термин може да бъде използван при превоз на стоки само за морски и вътреѿно-воден транспорт. Ако страните не предвиждат да доставят стоката през/над борда на кораба, би трябвало да бъде използван термин CIP.

CPT

Carriage Paid To » ПРЕВОЗ, ПЛАТЕН ДО
Терминът „Превоз, платен до” означава, че продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Това значи, че купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача. Под думата „превозвач”се разбира всяко лице, което на базата на договор за превоз, поема задължението да осъществи или организира превоза на стоките по железопътен, автомобилен, въздушен, морски или вътрешно-воден транспорт или в комбинация от тези видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия от тях. Терминът СРТ изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ. Този термин може да бъде използван при превоз на стоки с всеки вид транспорт, включително и при смесени превози.

CIP

Carriage and Insurance Paid To » ПРЕВОЗ и ЗАСТРАХОВКА, ПЛАТЕНИ ДО
Терминът „Превоз и застраховка, платени до” означава, че продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин. При условията CIP, на продавача също се възлага задължението да открие застраховка за риск от загуби и повреди на стоката по време на транспорта в полза на купувача. Следователно, продавачът сключва договор за застраховка и заплаща застахователните вноски. Купувачът трябва да има впредвид, че съгласно условията на термина CIP, от продавача се изисква да осигури застраховка с минимално покритие. В случай, че купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той трябва да договори това изрично с продавача или сам да вземе мерки за сключване на допълнителна застраховка. Под думата „превозвач” се разбира всеки човек/лице, който, в договор за превоз, поема задължението да осигури самия транспорт или да организира превоза на стоката с железопътен, автомобилен, въздушен, морски, вътрешно-воден транспорт или чрез комбинация от такива видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия превозвач. При условията на термина CIP, на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износ. Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

DAF

Delivered at Frontier » ДОСТАВЕНО НА ГРАНИЦА
Терминът „Доставено до граница” означава, че продавачът е осъществил доставката, когато той е предоставил стоката, неразтоварена, преминала митническо изчистване за износа, но все още неизчистена за вноса, на пристигналото транспортно средство, в разпореждане на купувача, в уговорения пункт или място на границата до постъпването на стоката в митническата граница на определената страна. Под думата „граница” се разбира всяка граница, включително границата на страната на износа. За това, много важно е да се определи точно границата по пътя до конкретния пункт или място. Ако страните искат продавачът да поеме отговорността по разтоварване на стоката от пристигналото превозно средство и да поеме всички рискове за такова разтоварване, то това трябва ясно да бъде уговорено и точно формулирано в съответното допълнение към договора за покупко-продажба. Този термин може да се прилага при превоз на стока за всеки вид транспорт, когато стоката се достави до сухопътна граница. Когато доставката трябва да стане в уговореното пристанище, на борда на кораба или кей, то следва да се прилагат термините DES или DEQ.

DES

Delivered Ex Ship » ДОСТАВЕНО ОТ КОРАБ
Терминът „Доставено от кораб” означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато стоките са поставени на разположението на купувача на борда на кораба в уговорено пристанище в местоназначението, без да е извършено митническо изчистване. Продавачът трябва да поеме всички разходи и рискове преди разтоварването. Ако страните искат продавачът да поеме разходите и рисковете за освобождаване/разтоварване на стоките, тогава трябва да бъде използван терминът DEQ. Даденият термин може да бъде използван само при превоз по море или вътрешно-воден транспорт или в смесени превози, когато стоката пребивава на кораба в пристанището на местоназначение.

DEQ

Delivered Ex Quay » ДОСТАВЕНО ОТ КЕЙ
Терминът „Доставено от кей” означава, че продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, непреминали през митническо изчистване за внос на кея в уговореното пристанище. Продавачът трябва да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането и разтоварването на стоките на кея. Терминът DEQ изисква купувачът да извърши митическото изчистване на стоките за внос и да заплаща всички сборове, мита, данъци и други задължения при вноса. Ако страните се споразумеят, продавачът да поеме всички или част от разходите по вноса на стоката, това трябва точно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба. Даденият термин може да бъде използван само когато стоките трябва да бъдат доставени по море или вътрешно-воден транспорт или в смесени превози, когато стоката се разтоварва от съда/кораба на кея в пристанището на местопредназначение. Ако страните искат да включват в задълженията на продавача рисковете и разходите, свързани с обработката и преместването на стоките от кея на друго място (склад, терминал, рампа за транспорт и т.н.) в или извън пристанището, трябва да бъдат използвани термините DDU или DDP.

DDU

Delivered Duty Unpaid » ДОСТАВЕНО, МИТО НЕПЛАТЕНО
Терминът „Доставено, мито неплатено” означава, че продавачът предоставя стоките на купувача, непреминали през митническо изчистване за внос и неразтоварени от пристигналото транспортно средство на уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоките до това място, с изключение на обичайните сборове, събирани за вноса в страната на местоназначение (под „сборове” тук се разбират отговорностите и риска за митническото изчистване, а също и плащане на митническите формалности, митнически мита, данъци и други сборове). Отговорен за такива сборове е купувачът, както и за другите разходи и рискове, възникващи във връзка с това, че той не може своевременно да премине през митническото изчистване за вноса. Ако страните се споразумеят, продавачът да поеме рисковете и разходите по митническото изчистване, както и част от разходите по вноса на стоката, това трябва точно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба. Отговорността, рискът и разходите за натоварване и претоварване на стоките зависят от това, под чий контрол се намира избраното място за доставка. Даденият термин може да се използва независимо от вида на транспорт, но когато доставката се осъществява до борда на съда/кораба или на кея в пристанището на местоназначението, то следва да се приложат термините DES или DEQ.

DDP

Delivered Duty Paid » ДОСТАВЕНО, МИТО ПЛАТЕНО
Терминът „Доставено, мито платено” означава, че продавачът е предоставил преминала през митническо изчистване и неразтоварена от пристигналото транспортно средство стока на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поема всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението (под думата „сборове” тук се подразбират отговорността и риска за извършване на митническото изчистване, а също за плащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове). Докато терминът EXW възлага минимални задължения на продавача, то терминът DDP предполага максималните му задължения. Този термин не може да се използва, ако продавачът е неспособен пряко или косвено да придобие разрешителното/лиценза за вноса . Ако страните се споразумеят да изключат от задълженията на продавача някои от разходите, платими при вноса от стоките (като данък добавена стойност - ДДС), това трябва да бъде изяснено, добавяйки ясна формулировка за това в договора за покупко-продажба. Ако страните искат купувачът да поеме всички рискове и разходи на вноса, трябва да бъде използван терминът DDU. Даденият термин може да бъде използван независимо от вида на транспорт, но когато доставката се извърѿва на борда на съда/кораба в уговорено пристанище на съда/кораба или на кея, трябва да бъдат използвани термините DES или DEQ.

Назад