Полезно

Необходими документи за митница

Необходими документиПРИ ВНОС:

- Нотариално заверено пълномощно
- Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ;
- Необходими разрешителни за внос според спецификата на стоката
- Вносни фактури и други необходими търговски документи
- Документ за произход в случай на ползване на преференции
- Други документи, изисквани от митническите служби.

ПРИ ИЗНОС:

- Нотариално заверено пълномощно
- Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ
- Документи, удостоверяващи произхода на стоката
- Документи, удостоверяващи собствеността на стоката
- Оригинални износни фактури
- Оригинални сертификати.

Назад