Опасни товари

Създадена в Женева на 30 септември 1957 год. (в един единствен екземпляр на английски и френски език за самата Спогодба, и на френски език за приложенията) и ратифицирана (чрез подписването й от 5 държави) на 29 юли 1968 год. Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе – ADR  се прилага за всеки международен превоз на опасни товари, с изключение на пътните превозните средства, принадлежащи на въоръжените сили на договарящите се страни или на тези превозни средства, попадащи под контрола на въпросните въоръжени сили. Спогодбата се отнася за всеки превоз на опасни товари, извършен от собствено или чуждо превозно средство (дори и за превозни средства на страна, която не се е присъединила към ADR) стига този превоз да се извършва на територията на най-малко две договарящи се страни.

Смарт Експрес предлага следните услуги при превоз на опасни товари:
- Опаковки на опасни товари, правилното им подреждане и укрепване
- Етикиране на опасните товари със съответните знаци за опасност
- Съвместно натоварване на опасни товари от различни класове
- Определяне типа на превозните средства за транспортиране на опасни товари
- Консултация за изискванията към превозните средства, експлоатационна екипировка и сигнализация
- Определяне на изисквания при превози на насипни опасни товари
- Правила и изисквания при превоз на опасни товари и защита на околната среда
- Консултация специални разпоредби и забрани  при превоз на опасни товари
- Превози на опасни товари през определени категории тунели
- Разрешителни при превоз на товари от клас 1
- Консултация необходими документи при превоз на опасни товари и тяхното изготвяне
- Консултация за задължения и отговорност при превоза на опасни товари
- Консултация за разпоредби по сигурността – задължения на превозвачите
- Защита при неправомерни административни действия и санкции;

1. Превоз на опасни товари в контейнери - транспортирането на товарите в контейнери позволява съкращаване на разходите за индивидуална опаковка на веществата, автоматизиране и механизиране на претоварните операции и оптимизиране на транспортния процес.

2. Превоз на опасни товари в цистерна Опасните товари превозващи се в цистерни се разделят на 3 групи:
* нефтопродукти
* химични вещества
* втечнени газове

3. Превоз на опасни товари в контейнер-цистерни - предназначени са за превоз на опасни течности.

Назад