Митническо посредничество

Смарт Експрес е лицензиран митнически агент и предлага всички видове услуги свързани с представянето на клиентите пред българските митнически власти. Услугите ни са насочени към обслужване както на физически, така и на юридически лица. Нашият екип може да Ви предложи коректно и безпроблемно парньорство. Предлагаме следните митнически услуги:

- изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи  EUR1; сертификати и удостоверения;

- изготвяне и заверка на сертификати за произход;

- Консултации по външнотърговски режими;

- Обезпечение по режим „транзит”

- Митническо представителство за всички видове митнически направления на стоки:поставяне на стоки под митнически  режим - внос, износ, транзит, митническо складиране, временен внос и временен износ;реекспортиране на стоки извън територията на Република България.

* Складиране на стоки във временен склад за клиенти, чийто транспорт не е организиран от Смарт Експрес

* Митническо складиране на стоки в склад тип „А”

* Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции.

Нашият екип от високо квалифицирани специалисти може да Ви предложи комплексно митническо агентиране по желаните от Вас митнически режими за Вашите товари преминаващи от и за България.

За качествено и комплексно обслужване на клиентите си предлагаме обезпечаване на транзитните им операции със собствена обща гаранция за транзит, собствен склад под митнически контрол (временен и тип А) и изготвяне на всички необходими документи. Задълбоченото познаване на митническата нормативна уредба ни позволява да предлагаме оптимално решение за клиента.

Необходими документи за представяне пред българска митница:

Внос:
* пълномощно по даден образец;
* актуално състояние, данъчна регистрация и регистрация по Булстат
* всички необходими разрешителни за внос;
* копия от придружаващите документи;
* всички допълнително изискани от митницата документи.

Износ:
* пълномощно по даден образец
* актуално състояние, данъчна регистрация и регистрация по Булстат;
* документи за произход на стоката / предхождащ документ;
* удостоверение за възможна двойна употреба;
* копия от придружаващите документи;
* всички допълнително изискани от митницата документи.

Назад